T.C.
İSTANBUL
ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Konu:
2014 Yılı Bilirkişi Listeleri İlanıİ L A N

        12/01/2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ve gerekse 04/12/2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan 25832 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek bilirkişi listesine başvurmak için, başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

        A.Bilirkişi Listeleri için Başvuru Kabul Şartları :
        1-Başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek ceza listesi için)
        2-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK'ya göre düzenlenecek hukuk listesi için)
        3-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
        4-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
        5-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
        6-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
        7-Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
        8-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
        9-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
        10-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,
        11-Tüzel kişiler için; (Sadece 5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek ceza listesine başvurabileceklerdir.)
        a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,
        b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak,
        12-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin 01 Ekim - 31 Ekim 2013 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımız ekinde bulunan başvuru formu ve gerekli belgeler ile İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -1.(eksi bir) katta bulunan (C1-1B51), (C1-1B52), (C1-1B53) nolu odalara bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
        13-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi Nitelikli Elektronik İmza kullanılarak UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilir. UYAP sistemi üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanarak belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca belirtilen başvuru tarihleri içerisinde Komisyon Başkanlığına gönderilir.

        B. Başvuru için Gerekli Belgeler:

        1-Başvuru Formu ( ilan ekinde bulunan Gerçek kişi başvuru formu Ek-1 veya Tüzel Kişi başvuru formu Ek-2)
        2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
        3-Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyan, (ilan ekinde bulunan adres formu Ek-3)
        4-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.)
        5-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
        6-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
        7-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
        8-Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge,

        C. Bilirkişilik Başvuru Alınması, Değerlendirilmesi ve Müteakip İşlemler:

        1-Bilirkişi başvuruları İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -1.(eksi bir) katta bulunan (C1-1B51), (C1-1B52), (C1-1B53) nolu odalara bizzat yapılacaktır. UYAP üzerinden nitelikli elektronik imza ile de başvuru yapılabilecek olup bu durumda da evrakların yine Komisyon Başkanlığımıza bizzat iletilmesi gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
        2-Bilirkişi başvurularına gelen bilirkişi adayları, 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve "Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalkmış hukuk alanları ile hesap bilirkişiliği gibi alanlar dışında, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez." denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmemesi durumunda Komisyon Başkanlığımızca ilgili alanın uzmanlık alanlarından çıkartılması yada başvurunun reddine karar verilebilecektir.
        3-Ceza Mahkemeleri Listesi ve Hukuk Mahkemeleri Listesi için aynı anda başvuru alınacak olup, bilirkişi adayları her iki listede de yer almayı seçebileceklerdir. Bununla ilgili olarak başvuru formunda ilgili hanenin katılmak istenilen listeye göre işaretlenmesi gerekmektedir. (Bu haneyi işaretlememiş olanlar hiçbir listeye başvurmamış kabul edilir.)
        4-Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak bilirkişi adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
        5-Komisyon Başkanlığımızca başvuruların bittiği 31 Ekim 2013 tarihine müteakiben 1 Kasım 2013 - 30 Kasım 2013 tarihleri arasında bilirkişilerin sunmuş olduğu belgeler incelenerek evraklarında eksiklik tespit edilen bilirkişi adaylarına 1 hafta süre verilerek bu eksikliğin giderilmesi istenilecektir. Eksikliğin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda red kararı verilecektir.
        6-Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 30 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir. İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi iki) Katta bulunan Konferans Salonunda 09/12/2013 ile 18/12/2013 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, TABLO-1'de

TABLO-1

TARİH Saat 11.00 Saat 14.00 Saat 16.00
09 Aralık 2013 Pazartesi Başvuru numarası 1-400 arası olan adaylar Başvuru numarası 401-800 arası olan adaylar Başvuru numarası 801-1200 arası olan adaylar
10 Aralık 2013 Salı 1201 - 1600 1601 - 2000 2001 - 2400
11 Aralık 2013 Çarşamba 2401 - 2800 2801 - 3200 3201 - 3600
12 Aralık 2013 Perşembe 3601 - 4000 4001 - 4400 4401 - 4800
13 Aralık 2013 Cuma 4801 - 5200 5201 - 5600 5601 - 6000
16 Aralık 2013 Pazartesi 6001 - 6400 6401 - 6800 6801 - 7200
17 Aralık 2013 Salı 7201 - 7600 7601 - 8000 8001 - 8400
18 Aralık 2013 Çarşamba 8401 - 8800 9201 - 9600 9601 ve üstü

        Belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması önemle duyurulur. Belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecektir.
        7-Yemin töreni esnasında bilirkişi adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnini isim soy isim başvuru numarası yazarak imzalamaları istenecek olup bu imzalı yemin metni bilirkişi dosyasına eklenecektir.
        8-Bir önceki yılın bilirkişi listesinde bulunan bilirkişilerden 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 9. maddesinde b, ç ve e bentlerinde belirtilen evrakların (Komisyonun yargı çevresinde oturduğunu yada meslekî faaliyetini icra ettiğini gösterir belge, Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir(1) ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi, Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,) getirilmesi istenilecek olup bu belgelere ek olarak nüfus cüzdan sureti sunmaları da istenilecektir.
        9-Yemin eden bilirkişilerden oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza / Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

        D. En Çok İhtiyaç Duyulan Uzmanlık Alanları :

Arkeolog, Ateşli Silahlar Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı, Ambalaj Tasarımcısı, Aktüerya, Ayakkabıcı, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Balistik, Basın-Yayın Uzmanı, Belge İnceleme Uzmanı, Biyolog, Bina Yöneticiliği, Bestekar, Bilgi Teknolojileri Uzmanı, Bilişim Uzmanı, Bankacılık Bilişim Uzmanı, Banka Müdürü, Bilgisayar Programcısı, Bilgisayar Mühendisi, CD-DVD Çözümleyici, Çevre Mühendisi, Çanta İmalatçısı, Çevre ve Orman Mühendisi, Derici, Deri Eşya Yapımcısı, Doğalgaz Mühendisi, Deniz Ticareti Uzmanı, Değerli Taş Uzmanı, Dudak Okuma Uzmanı, Deniz Taşımacılığı Uzmanı, Deniz Kirliliği Uzmanı, Diş Hekimliği, Ev Ekonomisi Uzmanı, Elbise Tasarımcısı, Eczacılık, Emniyet Müdürü, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Elektrik Mühendisi, Ekonomist, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Eski Eser Uzmanı, Eşya Değer Tespiti Uzmanı, Edebiyat, Fen Memuru, Fizik Mühendisi, Fikir ve Sanat Eserleri Uzmanı, Fizikçi, Fuarcılık, Farmakolog, Film Yapımcısı, Fotoğraf Uzmanı, Film ve Sahne Aktörleri, Film Yönetmenleri, Grafoloji, Gıda Mühendisi, Göz Hastalıkları Uzmanı, Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Gazeteci, Gastroloji Uzmanı, Gemi Kaptanı, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Gıda Mühendisi, Grafiker, Grafik Tasarımcı, Güzellik Uzmanı, Güvenlik Sistemleri Uzmanı, Gümüş Eşya ve Takı Uzmanı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, Güfteci Söz Yazarı, Gıda Toptancısı, Genetik Mühendisi, Genel Cerrahi Uzmanı, Hesap Uzmanı, Hasar Eksperi, Haberleşme Mühendisi, Halı Uzmanı, Halkbilimci (Forklor), Hattat, Hazır Yemek Üretim Uzmanı, Harita ve Kadastro Mühendisi, Heykeltraş, Havacılık ve Sivil Havacılık Uzmanı, İnşaat Mühendisi, İMKB ve SPK Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, İç Mimar, İletişim Mühendisi, İşletme Mühendisi, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, İktisatçı, İstatistik Uzmanı, İmar Kirliliği Uzmanı, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Kontrol Mühendisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı, Kardiyolog, Kardiyoloji Uzmanı, Kozmetik Uzmanı, Konser Organizatörü, Kostüm Yapımcısı, Kütüphane Uzmanı, Konfeksiyoncu, Kuyumcu, Kitap Yayıncılığı, Kimya Mühendisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Kriminoloji, Kağıt Ürünleri Uzmanı, Lojistik Uzmanı, Marka Patent Uzmanı, Matematik Uzmanı, Muhasebeci Mali Müşavir, Muhasebeci, Mobilyacı, Malzeme Mühendisi, Makine Mühendisi, Maden Mühendisi, Metalürji Mühendisi, Müzik Yapımcısı, Mücevher Uzmanı, Mimar, Narkotik Maddeler Uzmanı, Otel, Orman Mühendisi, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv Uzmanı, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Optisyen, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf ve Adet Hukuku ile Yürürlükten Kalkmış Hukuk Uzmanı, Profesyonel Fotoğrafçı, Parfümeri, Pastahane İşletmecisi, Petrol ve Ürünleri Uzmanı, Patent Vekili, Psikolog, Psikiyatrist, Pilot, Pilot Eğitmeni, Pedagog, Peyzaj Mimarı, Ressam, Resim Karşılaştırma Uzmanı, Reklamcı, Radyo Sahne Rejisörü, Renk Ayrımcı, Serbest Mimar, Şehir Plancısı, Seyahat İş ve İşlemleri Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı, Sayıştay Uzmanı Denetçisi, Ses Sanatçısı, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sigorta Ekspertiz Uzmanı, Su Ürünleri Mühendisi, Saatçi, Sovtaj Uzmanı, Sanat Tarihçisi, Tapu Kadastro Uzmanı, Tekstil Mühendisi, Tesisatçı, Telif Hakları Uzmanı, TV Program Yapımcısı,Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Tarım ve Ziraat Uzmanı, TSE Uzmanı, Trafik Kazaları Uzmanı, Tasarımcı, Turizm, Tıp Doktorları (Tüm alanlar), Ulaştırma ve Uluslar arası Taşımacılık, Uyap Yazılım Uzmanı, Üretim Mühendisi, Veri Tabanı Uzmanı, Veteriner, Vokalist, Vergi Uzmanı, Yazılım Mühendisi, Yazar, Yabancı Hukuk, Yangın Uzmanı, Yalıtım İzolasyon Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir, Züccaciye, Ziraat Mühendisi, Web Tasarım Uzmanı.

E. İlanın Duyurulması

1-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,
a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,
c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASINA,
d-İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Gıda Mühendisleri Odası, İstanbul Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Gemi Mühendisleri Odası, İstanbul Tekstil Mühendisleri Odası, İstanbul Petrol Mühendisleri Odası, İstanbul Şehir Plancıları Odası, İstanbul Mimarlar Odası, İstanbul Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İstanbul Fizik Mühendisleri Odası, İstanbul Orman Mühendisleri Odası, İstanbul İcmimarlar Odası, İstanbul Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve İstanbul Meteoroloji Mühendisleri Odası'na yazı yazılarak, ilanımızın ve ilanımız ekinde bulunan belgelerin birer suretlerinin belirtilen odalara GÖNDERİLMESİNE,
e-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2013 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı YAZILARAK DUYURULMASINA,

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

 

Başkan
Üye
Üye
Sabri BAYINDIR
Adalet Komisyonu Başkanı
Mustafa EMRE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi

     
     
EK-1 : Gerçek kişi Başvuru Formu (tıklayınız.)  
EK-2 : Tüzel Kişi Başvuru Formu (tıklayınız)  
EK-3 : Adres beyanı (tıklayınız.)